Posebni merilni sistemi

Izkušnje pri izgradnji hidrometeoroloških, radioloških in ekoloških merilnih omrežij omogočajo AMESu, da razvija, konstruira in realizira tudi merilne mreže za druge potrebe. 

Merilna postaja za nadzor medenja

Primer takega omrežja je sistem za nadzor medenja Čebelarske zveze Slovenije, kjer 30 merilnih postaj širom Slovenije posreduje podatke o medenju v center na Čebelarski zvezi. Na postajah so refenčni panji na elektronskih tehtnicah, nekatere postaje merijo tudi temperaturo in relativno vlago zraka. Podatki se v center sprotno prenašajo preko GSM povezav.

 

Začasni merilni sistemi

Pri izgradnji avtocest smo v sklopu več projektov v daljših časovnih obdobjih spremljali ter analizirali vetrovne razmere na kritičnih točkah tras (razcep razdrto, AC Razdrto - Koper, AC Razdrto - Nova Gorica,viadukt Črni Kal, Predor Markovec).

 

 

 

Z ad-hoc sistemi preko daljših merilnih obdobij zbiramo podatke za okoljske analize na področjih večjega onesnaženja.

 

Okoljsko modeliranje

Stacionarni ali začasni merilni sistemi so lahko vir podatkov za modeliranje diperzije in depozicije onesnaževal v okolju z uporabo Gaussovih ali Lagrangeovih modelov. Ames je izvedel okoljsko modeliranje v okolici NEK, za Termoelektrarno Trbovlje / Lafarge Cement (vključno s potrebnimi meritvami) in v Šaleški dolini.

 

Avtomatska plovila

Avtomatsko plovilo je bilo narejeno v okviru raziskovalnega projekta APSIS TIA 2007 v katerem so sodelovala poleg AMES-a še naslednja podjetja in ustanove: Harpha Sea, d.o.o. Koper, ACORN d.o.o., Ljubljana, Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., XENYA d.o.o., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede.

Avtomatsko plovilo Apsis je plovilo za avtonomno delo v plitvih vodah, ki predstavlja plavajočo merilno platformo z zahtevno opremo. Apsis uporablja za premikanje po vodni gladini električni pogon, je enostavno prenosljiv in zna sam izvajati številne merilne operacije. Plovilo se premika avtonomno po vnaprej definiranih poteh ali s pomočjo daljinskega vodenja s kopnega. Pri tem omogoča navigacijski sistem GPS, ki je vgrajen v plovilo, natančno geografsko spremljanje lokacije čolna. Čoln ima vgrajen tudi visokoresolucijski sonar za merjenje globin od 20 centimetrov pa do 50 metrov, z natančnostjo 1 centimeter. Plovilo je opremljeno s tihim električnim pogonskim motorjem, ki omogoča uporabo naprave na zavarovanih območjih, kot so naravni rezervati in krajinski parki.

 

Plovilo lahko deluje še kot logistična podpora za enostavnejše in varnejše izvajanje podvodnih dejavnostih. S pomočjo njegove kamere in natančno določljivega geografskega položaja je namreč delo podvodnih potopljačev lažje in varnejše, nadzor nad podvodno opremo pa enostavnejši.

 

Apsis je hkrati premični laboratorij, ki omogoča na merilnem mestu določanje različnih kemijskih in bioloških lastnosti vode. Vse to nadgrajujejo različna fizikalna in meteorološka tipala ter kasetni sistem za zajem vodnih vzorcev na globinah od 0 do 20 metrov, ki so potrebni za kasnejšo laboratorijsko analizo. Apsis lahko shrani na »krovu« do 20 vodnih vzorcev, s pomočjo katerih se lahko vrši natančnejši in hitrejši nadzor nad kakovostjo morske ali sladke vode.

Skupna teža plovila je okoli 50kg, dolgo je 2m z ugrezom 15cm. Deluje lahko 5 ur v okolju, kjer se izvajajo meritve.

Prednosti:

 • Logistična podpora pri podvodnih dejavnostih (inteligentna kamera, ROV, natančna določitev geografske pozicije podvodne opreme in potapljačev)

 • Single beam in side scan sonar

 • On-line premični laboratorij omogoča določanje različnih parametrov vode (npr.kemijski in biološki, radioaktivnost), opremljen je tudi z različnimi fizikalnimi in meteorološkimi senzorji.

 • Jemanje vzorcev za laboratorijske analize (vzorčenje na globinah 0-20m, ima kontejner za 20 vzorcev, izvaja on-line meritve kvalitete vode)

 • Enostavno opravljanje in transport

 • Možnost dodajanje dodatnih senzorjev

 • Možnost prilagoditve plovila in merilnih sistemov glede na zahteve naročnika

Storitve:

 • Hidrografske meritve

 • 3D modeliranje podatkov

 • Različne analize vode

 • Vzorčevanje

Plovilo trži in prodaja podjetje Harpha Sea.

 

SISTEM ZA SPREMLJANJE OSEB IN VOZIL V ZAHTEVNIH OKOLJIH

Sistem za spremljanje oseb in vozil v zahtevnih okoljih je bil narejen v okviru raziskovalnega projekta SOVZO (2009-2011) v katerem so sodelovala poleg AMES-a še naslednja podjetja in ustanove: Harpha Sea, d.o.o. Koper, Acorn, AMES, Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Xenya, VISPORT, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Namen projekta je bil razviti prototip sistema za spremljanje oseb in vozil v zahtevnih okoljih, ki bi med drugim vključeval nabor senzorjev in merilcev (plinov, fiziološkega stanja,...), video module, modele vetrovnega polja in širjenja nevarnih snovi in bi bil uporaben širšemu krogu specializiranih uporabnikov (gasilci, reševalci, civilna zaščita, specialne vojaške enote,...). Hkrati se je za potrebe centrale razvijal skupni informacijski in komunikacijski sistem za podporo uporabnikom na terenu. 

 

Sistem za nadzor varnostnih zapornih ventilov na plinovodu

Ta sistem smo razvili za potrebe družbe Plinovodi d.o.o. Sestavljen je iz nadzornega dela pri ventilu in centralnega sprejemnega računalnika. Komunikacija je izvedena z GSM modemi. Vsa nadzorna oprema je na IP65 stopnji zunanje zaščite, deluje na baterije in je avtonomna vsaj 12 mesecev.

Nadzorna enota ob spremembi stanja ventila v minimalno 30 sekundah v centralni računalnik sporoči dogodek. V normalnih razmerah, ko ni dogodka na ventilu, sistem vseeno enkrat dnevno pokliče centralno enoto. Na ta način se sistem samodejno preverja in sinhronizira čase na enotah. Enote pa tudi sporočajo stanje baterije, ki jih napaja.